Kategorie

FOTOGRAFIA W TWOIM RYTMIE - regulamin konkursu

Konkurs fotograficzny organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca w 2017 r.

Czas trwania konkursu: od 04.04.2017 do 29.04.2017 r.

Organizatorem konkursu jest firma Stakato Ireneusz Grajczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 21.

 1. Konkurs prowadzony jest na profilu Facebook „Stakato – salon dla tancerzy”: https://www.facebook.com/pages/Stakato-salon-dla-tancerzy/396795190334803
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie facebook’owego profilu „Stakato – salon dla tancerzy” do ulubionych poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” na stronie https://www.facebook.com/pages/Stakato-salon-dla-tancerzy/396795190334803 (profil „Stakato – salon dla tancerzy”).

 4. Konkurs polega na przesłaniu przez uczestnika fotografii ukazującej jego osobę w trakcie tańca. O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość polubień fotografii przez innych użytkowników serwisu Facebook.

 5. Fotografia musi być zgodna z tematyką konkursu i pozwalać na przybliżoną identyfikację stylu/rodzaju tańca, który przedstawia. Fotografia musi posiadać walory artystyczne.

 6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia wykonane w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadające tematyce konkursu. Zdjęcia mogą być zgłaszane JEDYNIE poprzez przysłanie ich na adres poczty elektronicznej – konkurs@stakato.pl .

 7. Fotografię/fotografie należy przesłać na adres e-mail konkurs@stakato.pl wraz z dodatkowymi danymi:
  - imię i nazwisko uczestnika (opcjonalnie pseudonim, pod którym mają zostać opublikowane)
  - dopisek potwierdzający znajomość niniejszego regulaminu: „Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z regulaminem Konkursu”.

 8. W przypadku przesłania więcej niż 3 zdjęć, o wyborze zdjęć konkursowych zdecyduje organizator konkursu bez konsultacji z uczestnikiem.

 9. Wysyłane zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPEG lub PNG. Objętość jednego zdjęcia nie powinna przekraczać 280kB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 1200x800px, a minimalne 400x400px w każdym z wymiarów.

 10. Przesłane zdjęcia zostaną opublikowane na profilu Facebook „Stakato – salon dla tancerzy” w albumie „FOTOGRAFIA W TWOIM RYTMIE” w ciągu 24 godzin od przesłania przez uczestnika zdjęć na adres mailowy. Jeśli termin publikacji zdjęcia może objąć sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, czas publikacji zdjęcia wydłuża się do godz. 12:00 najbliższego dnia roboczego.

 11. Każde publikowane zdjęcie zostanie podpisane imieniem i nazwiskiem lub (na życzenie uczestnika) pseudonimem.

 12. Stakato zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania zdjęcia, które jest niezgodne z tematyką konkursu, nie spełnia wymogów odnośnie jakości i treści zdjęcia, rażąco narusza zasady estetyki lub normy obyczajowe albo zachodzi podejrzenie, że naruszy dobre imię osób trzecich, znajdujących się na zdjęciu.

 13. Zgłaszając fotografię do konkursu uczestnik oświadcza, że :
  - jego osoba znajduje się na zdjęciu,
  - jest właścicielem zdjęcia lub uzyskał zgodę autora na jego wykorzystanie w ramach Konkursu (posiada prawo do dysponowania prezentowanym zdjęciem w ramach Konkursu),
  - uzyskał zgodę na publikację od osób znajdujących się na fotografii.

 14. O wynikach Konkursu decyduje ilość polubień fotografii przez użytkowników serwisu Facebook (niebieski symbol kciuka i czerwony symbol serca). Zwycięzcami zostaną uczestnicy, których zdjęcia osiągną największą liczbę polubień pod przesłanym przez siebie zdjęciem do godz. 10:00 dnia 29 kwietnia 2017 roku.

 15. Zdjęcia można nadsyłać w terminie od 04.04.2017 r. do 27.04.2017 r.

 16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 kwietnia 2017 roku na profilu Facebook organizatora konkursu. Zwycięzcy zostaną też powiadomieni mailowo o zajętych przez siebie miejscach i szczegółach odbioru nagród.

 17. Nagrodami w Konkursie są imienne bony zakupowe, które można zrealizować w sklepie internetowym www.stakato.pl lub stacjonarnie w salonie Stakato w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 21. Bon zakupowy można wykorzystać w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników (tj. do 30 października 2017 roku).

 18. Nagrody według miejsc:
  - I miejsce – imienny bon o wartości 400 zł
  - II miejsce – imienny bon o wartości 200 zł
  - III miejsce – imienny bon o wartości 100 zł

 19. W przypadku zdobycia przez jednego uczestnika kilku miejsc, uwzględniane jest tylko najwyższe uzyskane.

 20. Nagrody nie łączą się i nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent pieniężny. Z bonu nie jest wydawana reszta. W przypadku zakupu na kwotę wyższą niż wartość bonu, uczestnik dopłaca tylko różnicę w kwocie. W przypadku realizacji bonu "na odległość" - przesyłka gratis na terenie Polski. Przesyłka międzynarodowa - cena ustalana indywidualnie.

 21. W przypadku jednakowej liczby polubień pod określonymi zdjęciami kilku uczestników, zostanie ogłoszone dodatkowe głosowanie (w tych okolicznościach organizator konkursu przedstawi zasady głosowania w dniu ogłoszenia wyników tj. 29.04.2017 r.)

 22. Serwis Facebook nie sponsoruje, nie popiera i nie jest organizatorem konkursu oraz jest zwolniony przez uczestników z wszelkiej odpowiedzialności za przebieg i wynik konkursu.

 23. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie, problemy techniczne i awarie lub wyłączenie serwisu Facebook w trakcie trwania konkursu (okoliczności niezależne od organizatora).

 24. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu zostaną wykorzystane tylko przez firmę Stakato i tylko w celach bezpośrednio związanych z przebiegiem konkursu. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych.

 25. Przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych tylko i wyłącznie przez firmę Stakato (na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych).